Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Właścicielem sklepu internetowego pod domeną: https://obrazy-grabarczyk.pl  jest Estera Grabarczyk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Estera Grabarczyk, z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Lubelskiej  26/1, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem NIP: 8861232319, REGON: 891548972, numer telefonu: 667 332 141, oraz e-mail estera@obrazy-grabarczyk.pl zwana dalej jako Sprzedawca bądź Sprzedający.

Sprzedawca prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży biżuterii, usług jubilerskich, produkcji nowej biżuterii artystycznej.   

§1
Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, (osoba pełnoletnia nieubezwłasnowolniona), osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoba, która ukończyła 13 lat lub jest częściowo ubezwłasnowolniona) działającą za uprzednią zgodą jej przedstawiciela ustawowego (np. rodzica), osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która odpowiednio nabywa lub zamierza nabyć towar od Sklepu lub która korzysta lub zamierza skorzystać z usługi Moje konto oraz usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem drogi i usługi elektronicznej.
 2. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 5. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 6. Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta Użytkownika.
 7. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 8. Moje konto/Konto Użytkownika – indywidualny panel dla każdego Użytkownika uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji, w ramach, którego świadczone są przez Sklep usługi dla Kupujących, celem ułatwienia zawierania umowy sprzedaży na odległość oraz kontaktu ze Sklepem, rozliczenia umowy, umożliwienia planowania przez Użytkownika zakupów i śledzenia wybranych towarów.
 9. Koszyk – oznacza formularz interaktywny dostępny na stronie internetowej: https://obrazy-grabarczyk.pl służący do skontaktowania się ze Sklepem i umożliwienia złożenia przez Kupującego oferty zakupu.
 10. Dane kontaktowe – oznaczają:
  1. w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji – jeśli jest inny niż adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy. Jeśli zamawiana usługa dotyczy wykonywanej działalności gospodarczej dane kontaktowe osoby fizycznej obejmują również jej firmę i numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  2. w przypadku osób prawnych lub jednostki organizacyjnej niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną: nazwę, siedzibę, adres do korespondencji, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres e-mail, telefon kontaktowy.
 11. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego –  https://obrazy-grabarczyk.pl
 12. Sklep Internetowy (e-Sklep lub Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem: https://obrazy-grabarczyk.pl  za pośrednictwem, którego Kupujący może w szczególności składać Zamówienia.
 13. Towar/ Produkt – rzeczy, które są sprzedawane w sklepie i mogą być przedmiotem zamówienia przez Kupującego.
 14. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztów dostawy podane każdorazowo do informacji Kupującego podczas składania zamówienia.
 15. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w tych dniach.
 16. Dostawca – podmiot, który dokonuje dostawy Towarów.
 17. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów lub Usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.
 18. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 19. Informacja handlowa / Newsletter – informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania sprzedawanych towarów i usług w ramach działalności prowadzonej przez Sprzedawcę.  

§2
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z e-Sklepu dostępnego pod adresem: https://obrazy-grabarczyk.pl/sklep  oraz określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego
 2. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.  
 3. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów oraz zdjęć należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 4. Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu;
  2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu;
  3. zasady zawierania Umowy sprzedaży produktów z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu;
  4. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym (komputerem osobistym, laptopem, itp.), którym posługuje się Kupujący,
  5. tryb postępowania reklamacyjnego.
 5. Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza (linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu: obrazy-grabarczyk.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 6. Potwierdzenie istotnych postanowień umowy sprzedaży zawartej między Sprzedającym i Kupującym, następuje poprzez przesłanie Kupującemu informacji na podany adres e-mail, jak również w formie tradycyjnej poprzez dołączenie wydruku potwierdzenia zawarcia umowy do przesyłki zawierającej zamówione towary, ewentualną dokumentację oraz wystawioną na życzenie Kupującego fakturę dokumentującą zdarzenie gospodarcze.
 7. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez Sklep jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie Sklepu opisem usługi, warunkami, cennikiem, a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także ich zaakceptowanie.
 8. Oferta przedstawiona na stronach e-Sklepu jak również opisy towarów stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący na potrzeby zawarcia konkretnej umowy zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego

§3
Wymagania techniczne

 1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, Kupujący powinien mieć dostęp do urządzenia końcowego, które dysponuje:
 1. dostępem do Internetu;
 2. poprawnie skonfigurowaną, zaktualizowaną przeglądarką internetową;
 3. czynnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
 1. e-Sklep umożliwia zamówienie usług, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies.
 2. Sklep za uprzednią zgodą kupującego, użytkownika lub ich przedstawiciela przechowuje na ich urządzeniu pliki cookie, które niezbędne są: do zawarcia umowy sprzedaży na odległość, jej wykonania i świadczenia usługi Moje konto oraz do ułatwienia Użytkownikowi i Kupującemu korzystania ze strony Sklepu poprzez podtrzymanie sesji (przez co zbędne jest ponowne wpisywanie hasła) oraz tworzenia statystyk oglądalności podstron.
 3. Pliki wprowadzone przez Sklep do urządzenia Kupującego, Użytkownika lub ich przedstawiciela nie gromadzą ich danych osobowych, nie wpływają na konfigurację systemu operacyjnego ani oprogramowanie oraz mogą być usunięte w każdej chwili.
 4. Usługobiorca może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.

§4
Rejestracja oraz założenie Konta

 1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Kupujący dokonuje nieodpłatnej rejestracji.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w sekcji Zarejestruj się.
 3. W celu Rejestracji, Kupujący powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Kupujący ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego są nieodpłatne.
 6. Dokonując rejestracji tworzy się Konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kupującym. Świadczenie usług w ramach Konta ma charakter bezterminowy.
 7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Kupujący otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika, zaś Kupujący uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.
 8. Usługa Moje konto jest świadczona od czasu aktywacji konta.
 9. Dostęp do konta Użytkownika jest zabezpieczony hasłem dostępu. Wyboru hasła dokonuje Użytkownik.
 10. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi -Moje konto- ze skutkiem natychmiastowym bez podawania przyczyny poprzez usunięcie konta. W celu usunięcia konta wystarczy wysłać e-mail na adres Sprzedawcy z żądaniem jego usunięcia.
 11. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sprzedający jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
 12. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Moje konto w razie naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu. Wypowiedzenie następuje w drodze e-maila przesłanego na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Użytkownika w ustawieniach konta.

§5
Składanie Zamówienia

 1. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego dokonać zakupów mogą zarówno Kupujący zarejestrowani i posiadający konto w serwisie, a także Kupujący niezarejestrowani.
 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.
 3. Usługa Elektronicznego Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie przez Sprzedawcę oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia przez Kupującego.
 4. Podczas składania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych kontaktowych i osobowych.
 5. Przed zawarciem umowy Kupujący może sprawdzić dostępność wybranych produktów. Informacja o dostępności znajduje się przy opisie każdego produktu.
 6. Kupujący ma możliwość przed dokonaniem zakupu zapoznania się z udostępnionymi na stronie sklepu fotografiami towarów oraz umieszczonymi obok nich opisami.
 7. Kupujący, aby złożyć Zamówienie uruchamia koszyk poprzez kliknięcie przy wybranych towarach polecenia Dodaj do koszyka a następnie w panelu zamówienia określa ilość sztuk kupowanego towaru.
 8. Wedle własnego wyboru Kupujący może powrócić do panelu wyboru towarów by dodać kolejne towary do koszyka, usunąć wybrany towar (polecenie usuń) albo otworzyć panel płatność i dostawa (polecenie dalej) gdzie określa się sposób dostawy oraz formę zapłaty.
 9. Po kliknięciu dalej Kupujący zostaje przeniesiony do panelu adres dostawy gdzie w odpowiednich rubrykach podaje dane kontaktowe celem umożliwienia zawarcia umowy oraz jej realizacji.
 10. Kupujący powinien także zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz go zaakceptować, co potwierdza zaznaczając stosowne oświadczenie.
 11. W trakcie składania Zamówienia do momentu naciśnięcia przycisku Zamawiam z obowiązkiem zapłaty, Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Kupującemu komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 12. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Użytkownik jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zwarcie umowy sprzedaży.
 13. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego towaru przez Kupującego.
 14. Po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego zostanie wysłane elektroniczne potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę złożonego zamówienia wraz z podsumowaniem.
 15. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu;
  2. jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów;
  3. cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy (m.in. płatności i dostawy);
  4. formę dostawy – w tym termin, w którym nastąpi dostawa i jeżeli są jakiekolwiek ograniczenia dot. dostawy np. ciężaru bądź lokalizacji;
  5. sposób płatności;
  6. informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni;
  7. informację o prawie do rękojmi;
 16. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 17. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 18. Konsultacje telefoniczne możliwe są w dniu robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 16.00.

§6
Ceny i sposoby płatności

 1. Ceny podane w e-Sklepie są wyrażone w złotych polskich i zawierają należny podatek od towarów i usług.
 2. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, jest zawsze przedstawiana w Koszyku po dokonaniu przez Kupującego wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności
 4. Kupujący ma możliwość wyboru następujących metody płatności:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy 56194010763231337600000000  (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
  2. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności -Przelewy24  (realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu o dokonaniu płatności przez Klienta). W tym wypadku obowiązuje Regulamin dostawcy zewnętrznego systemu płatności.
 5. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie podanym w zamówieniu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta. W wypadku bezskutecznego upływu dodatkowego wyznaczonego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi oświadczenie o anulowaniu zamówienia i o tym, iż nie doszło do zawarcia umowy.

§7
Realizacja Zamówienia oraz Dostawa

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 2. Realizacja zamówienia odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 3. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy traktowane są jak złożone w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.
 4. Szacunkowy czas od złożenia zamówienia do momentu przekazania paczki do transportu i liczony jest w dniach roboczych i wynosi 2-3 dni. Paczka z zamówionymi produktami jest wysyłana, gdy wszystkie wybrane artykuły są dostępne.
 5. Czas realizacji zamówienia rozpoczyna swój bieg w momencie przekazania Sprzedawcy wszystkich szczegółów niezbędnych do realizacji zamówienia, tj. potwierdzenia rozmiaru, koloru zakupionych produktów, adresu dostawy, formy płatności (w przypadku wpłaty na konto, daty zaksięgowania wpłaty na wskazanym rachunku bankowym) i wybranego środka transportu.
 6. Koszt wysyłki pokrywa Kupujący.
 7. W określonych przypadkach opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona w całości lub częściowo na Sprzedawcę.
 8. Sprzedawca oferuje klientom możliwość skorzystania z programu rabatowego zgodnie z regulaminem programu rabatowego umieszczonym pod adresem: https://obrazy-grabarczyk.pl
 9. W przypadku woli złożenia przez Klienta zamówienia, które miałoby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą, na adres: estera@obrazy-grabarczyk.pl  lub telefonicznie, w celu indywidualnego ustalenia warunków realizacji takiego zamówienia, w tym w szczególności kosztów dostawy produktów objętych takim zamówieniem.
 10. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie Towaru za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres Kupującego.
 11. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma.
 12. W przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru przesyłki przez Kupującego, który jest Konsumentem i nie korzysta z możliwości odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia odmowy odebrania przesyłki, Sprzedawca ma prawo do obciążenia Kupującego kosztami przesyłki i zwrotu do nadawcy. Jeżeli nieuzasadnionej odmowy przyjęcia odbioru przesyłki dokonuje podmiot niebędący Konsumentem, Sprzedawca może go obciążyć w każdym przypadku kosztami przesyłki.
 13. Możliwy jest odbiór osobisty zamówionego towaru, w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy pod adresem: https://obrazy-grabarczyk.pl

§8
Reklamacje

 1. W przypadku zakupu związanego z prowadzoną przez Kupującego (przedsiębiorcę) działalnością gospodarczą, Sprzedający na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. W przypadku wad lub niezgodności Towaru z ofertą, Konsumentowi przysługuje uprawnienie do reklamacji Towaru poprzez zawiadomienie Sprzedawcy i złożenie oświadczenia woli w dowolnej formie, w szczególności:
  1. pisemnie na adres; Estera Grabarczyk Lubelska 26/1 58-300 Wałbrzych
  2. pocztą elektroniczną pod adres:estera@bizuteria-grabarczyk.pl
 3. – datą odbioru reklamacji jest najbliższy dzień roboczy.
 1. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres do korespondencji, a także adres e-mail oraz numer telefonu;
  3. przedmiot reklamacji;
  4. przyczynę reklamacji;
  5. żądanie rozpoznania reklamacji;
  6. podpis. (własnoręczny podpis w przypadku reklamacji składanej pocztą).
 3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem sześciu miesięcy od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
  1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  2. żądać usunięcia wady.
 8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 10. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny.
 11. Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego rejestrowaną przesyłką niepobraniową.
 12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający.
 13. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 14. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do żądań Konsumenta. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
 15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 16. Konsument ma również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak: Mediacja przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie, Rzecznicy Konsumentów, Organizacje pozarządowe.
 17. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpoznawania złożonej reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń oraz zasad dostępu do polubownych procedur rozwiązywania sporów dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, jak również w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie.

§ 9
Gwarancje

 1. Reklamacje gwarancyjne rozpatrywane są zgodnie z warunkami gwarancji, o ile taka została udzielona na dany Towar.
 2. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące Konsumentowi od Sprzedawcy z tytułu rękojmi są uprawnieniami od siebie niezależnymi, ale niekumulatywnymi.

§10
Odstąpienie od Umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje również Konsumentowi w stosunku do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 3. Z zastrzeżeniem §10 pkt. 1 i 2 niniejszego Regulaminu Kupujący będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
 5. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru bądź od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
 6. Do zachowania terminu wystarczy powiadomienie Sprzedawcy w formie pisemnej bądź w inny sposób wybrany przez Konsumenta, w tym elektronicznie, o złożeniu oświadczenia o odstąpieniu przed upływem czasu do jego złożenia.
 7. Konsument może skorzystać z przedstawionego wzoru formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, jednak nie jest to obowiązkowe.
 8. Jeżeli Konsument skorzysta z opcji poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy Sprzedaży za pośrednictwem e-maila bądź innej formy komunikacji elektronicznej, Sprzedawca prześle do Kupującego niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży elektronicznie.
 9. Nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub wraz z tym oświadczeniem, Konsument dostarcza lub przesyła na adres Sklepu zakupiony towar w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 Konsument z tytułu wykonywania swego prawa do odstąpienia od umowy nie ponosi żadnych kosztów, poza bezpośrednimi kosztami odesłania towaru z powrotem do Sklepu.  

 1. Jeżeli zwracany towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru.
 2. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru od konsumenta dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z dokonanym zwrotem.
 3. W terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego przedmiotu umowy Sprzedający ma obowiązek zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Powyższe nie dotyczy kosztów odesłania towaru z powrotem do Sklepu.
 4. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy rejestrowany sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, sprzedawca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.
 7. Jeżeli na wyraźne żądanie konsumenta wykonywanie usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, sprzedawca wymaga od konsumenta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie. W przypadku gdy konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu ww. żądania ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 8. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczenia przez Sprzedawcę:
  1. rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji przedstawionej przez konsumenta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§11
Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Kupujących, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne takie jak: Formularz, Newsletter, Prowadzenie Konta Użytkownika.
 2. Usługi świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Kupujący, który wyrazi oddzielną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Kupujący otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 4. Każdy Newsletter zawiera informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 5. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Użytkownika.

§12
Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
 2. Administrator Danych Osobowych przyjął wewnętrzne procedury zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych wymagane przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Dane osobowe podawane przy składaniu zamówienia będą przetwarzane w celu realizacji sprzedaży i usług zamówionych przez Kupującego, rozpatrywania odstąpień od umowy, zwrotów wykonywanych na podstawie reklamacji lub gwarancji oraz wykonywania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów ustanawiających obowiązki podatkowe i sprawozdawcze, a w przypadkach uzasadnionych także w celu dochodzenia powstałych należności.
 4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupujących również w celu świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Kupującego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Podanie wymaganych danych osobowych przez Kupującego jest niezbędne do realizacji złożonego zamówienia. Wszelkie dane osobowe, które nie są konieczne do realizacji wyżej określonych celów są przez Administratora danych niezwłocznie usuwane.
 6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 7. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Kupującego Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.
 8. Każdy, kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
 9. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz ich usunięcia.
 10. Zgoda na przetwarzanie danych może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 11. Aby uzyskać dostęp lub poprawić przetwarzane dane osobowe należy wysłać takie zgłoszenie do Sprzedawcy na adres Estera Grabarczyk Lubelska 26/1 58-300 Wałbrzych bądź na adres e-mail: estera@obrazy-grabarczyk.pl

§13
Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych jest Estera Grabarczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Estera Grabarczyk z/s w Wałbrzychu.  
 2.  Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest Estera Grabarczyk (e-mail  estera@obrazy-grabarczyk.pl tel.: 667332141).
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. Kontaktu z klientem telefonicznie lub mailowo,
  2. Wysyłki towarów,
  3. Zawierania umów cywilnoprawnych kupna-sprzedaży,
  4. Realizacji zamówień,
  5. Realizacji reklamacji,
  6. Realizacji zwrotów.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (art. 6 ust. 1 lit A, B, C i F).
 5. Dane osobowe Klientów przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Sklepu, a w szczególności do:
  1. podmiotów realizujących dostawę Produktów,
  2. dostawców systemów płatności,
  3. biura księgowego,
  4. hostingodawcy,
  5. dostawcy oprogramowania umożliwiającego prowadzenie działalności,
  6. podmiotów zapewniających system mailingowy,
  7. dostawcy oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego.
 6. Dostawcy usług, o których mowa powyżej, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 7. Dane osobowe Klientów są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 8. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. Przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w sklepie internetowym
   i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w Sklepie, nie dłużej niż 2 lata od likwidacji konta w sklepie internetowym. Jeżeli Klient dokonuje transakcji bez zakładania konta w sklepie internetowym wówczas dane są przetwarzane przez okres 2 lat od dnia transakcji,
  2. Jeżeli przetwarzanie danych wynika z udzielonej zgody, zgoda taka może zostać
   cofnięta w każdym czasie.
  3. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje prawo do:
   1. dostępu do danych,
   2. poprawiania danych,
   3. ograniczenia przetwarzania danych,
   4. usunięcia danych.
   5. przysługuje skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§14
Zobowiązania Kupującego oraz ochrona własności intelektualnej

 1. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania ze e-Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  2. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach e-Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);
  3. korzystania ze e-Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedawcy;
  4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach e-Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  5. korzystania ze e-Sklepu zgodnie z przepisami polskiego prawa, postanowieniami Regulaminu i z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 2. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów Towaru) bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

Pliki do pobrania:

1. Formularz odstąpienia od umowy

2. Formularz reklamacji

Scroll to Top